بعد از اتمام جلسات گروه آزمایشی، با گذشت سه روز از آخرین جلسه آموزشی از گروه آزمایشی و گروه کنترل پس آزمون رضایت زناشویی انریچ گرفته‌ شد.

 

جلسات زوج‌درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی- رفتاری مجموعه درمانی ارائه شده، پس از تبادل نظر با استاد راهنما و مطالعه کتب و مقالات و پژوهش‌های مرتبط (بخش پیوست ها) تدوین شده‌است. شرح جلسات درمان در پیوست آمده‌است.

 

ملاحظات اخلاقی

 

   • حق انتخاب افراد برای شرکت در این پژوهش محفوظ است.

 

   • نام افراد شرکت‌کننده در تحقیق و اطلاعات فردی آن ها کاملا محرمانه می‌باشد.

 

  • اطلاعات کامل به شرکت‌کنندگان ‌در مورد چگونگی اجرای پژوهش در طی مصاحبه و جلسه اول ارائه گردید.

 

  • با توجه به اینکه برگزاری جلسات زوج‌درمانی به منظور اهداف پژوهشی بوده است، جلسات کاملا رایگان برگزار گردید.

 

  • نتایج پژوهش به اطلاع شرکت‌کنندگان در طرح رسید.

 

 • برای زوج‌های گروه کنترل، کارگاه آموزشی جهت ارتقا، روابط صمیمانه و اصلاح باورها و شناخت‌های معیوب برگزار گردید.

 

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف و شاخصه آماری کوواریانس استفاده شد.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

۴-۱- داده های توصیفی

 

مرحله پیش آزمون

 

مشخصه‌ های آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و کنترل درمرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۱ نشان داده می‌شود.

 

جدول ۴-۱:شاخص آماری خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه شاخص تحریف آرمانی رضایت زناشویی موضوعات شخصیتی ارتباط زناشویی حل تعارض مدیریت مالی فعالیت های اوقات فراغت روابط جنسی ازدواج و فرزندان نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد اقوام و دوستان جهت گیری مذهبی آزمایش میانگین ۱۰٫۰۳ ۲۰٫۲۰ ۱۷٫۲۹ ۱۸٫۰۴ ۱۸٫۴۸ ۱۴٫۴۲ ۱۷٫۰۷ ۱۳٫۶۹ ۱۵٫۳۲ ۶٫۸۰ ۱۳٫۹۳ ۱۴٫۷۱ انحراف معیار ۳٫۸۳ ۴٫۴۸ ۲٫۹۴ ۵٫۲۸ ۳٫۵۹ ۲٫۸۰ ۴٫۰۲ ۳٫۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۱ ۴٫۶۱ ۴٫۲۸ گواه میانگین ۱۱٫۰۷ ۲۳٫۴۷ ۱۵٫۵۳ ۱۴٫۵۲ ۱۵٫۲۱ ۱۵٫۱۷ ۱۶٫۴۰ ۱۳٫۴۷ ۱۵٫۳۰ ۶٫۸۰ ۱۳٫۷۰ ۱۴٫۲۰ انحراف معیار ۳٫۶۳ ۳٫۹۸ ۴٫۴۵ ۶٫۱۷ ۳٫۱۲ ۲٫۲۸ ۴٫۰۷ ۴٫۴۷ ۲٫۷۷ ۱٫۲۱ ۴٫۸۰ ۳٫۹۱

نتیجه جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی تفاوت چندانی بین میانگین نمرات خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی(تحریف آرمانی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی فعالیت‌های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد، اقوام و دوستان)، در بین زوجین گروه کنترل و آزمایش دیده نمی‌شود. یعنی این نمرات در بین دوگروه شبیه به یکدیگر بوده و تقریبا یکسان است و تفاوت قابل ملاحظه‌ای باهم ندارند.

 

مرحله پس آزمون

 

شاخص آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و شاخص کنترل درمرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۲ نشان داده می‌شود.

 

جدول ۴-۲:مشخصه‌ های آماری خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه شاخص تحریف آرمانی رضایت زناشویی موضوعات شخصیتی ارتباط زناشویی حل تعارض مدیریت مالی فعالیت‌های اوقات فراغت روابط جنسی ازدواج و فرزندان نقشهای مربوط به برابری زن و مرد اقوام و دوستان جهت گیری مذهبی آزمایش میانگین ۹٫۶۵ ۲۹٫۹۵ ۲۱٫۵۳ ۲۷٫۰۰ ۲۲٫۸۷ ۱۹٫۶۱ ۱۹٫۶۱ ۱۹٫۸۴ ۱۹٫۰۰ ۹٫۸۵ ۱۹٫۶۷ ۱۹٫۰۰ انحراف معیار ۳٫۸۳ ۵٫۱۸ ۳٫۰۸ ۶٫۱۶ ۳٫۴۴ ۳٫۱۸ ۳٫۸۵ ۲٫۳۶ ۲٫۸۷ ۱٫۶۹ ۴٫۴۷ ۳٫۸۳ گواه میانگین ۱۰٫۸۶ ۲۳٫۹۳ ۱۵٫۷۹ ۱۴٫۲۷ ۱۵٫۱۳ ۱۱٫۹۳ ۱۳٫۶۴ ۱۰٫۲۷ ۱۷٫۷۳ ۵٫۵۳ ۱۳٫۲۰ ۱۳٫۱۳ انحراف معیار ۳٫۷۴ ۴٫۵۱ ۳٫۶۰ ۴٫۹۲ ۵٫۳۸ ۴٫۴۳ ۳٫۰۵ ۳٫۲۰ ۲٫۶۰ ۱٫۹۶ ۳٫۶۵ ۲٫۸۸

اطلاعات جدول۴-۲ نشان می‌دهد که در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی تفاوت قابل توجهی بین میانگین خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده می‌شود و میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.

 

مشخصه‌ های آماری کلی رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و کنترل درمرحله قبل و بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۳ ارائه می‌شود.

 

جدول ۴-۳:مشخصه‌ های آماری نمره کلی رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل در مرحله قبل و بعد ازآموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه شاخص قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بعداز آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی آزمایش میانگین ۱۷۹٫۹ ۲۳۷٫۵۸ انحراف معیار ۲۰٫۹۰ ۱۹٫۴۴ کنترل میانگین ۱۷۴٫۸ ۱۶۵٫۴ انحراف معیار ۹٫۸۵ ۱۳٫۱۱

اطلاعات جدول ۴-۳ نشان می‌دهد که در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی، تفاوت چندانی در شاخص Ẋ(میانگین کلی نمره) در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده نمی‌شود ولی در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی تفاوت قابل توجهی بین شاخص Ẋ در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده می‌شود. به نحوی که این میزان در بین ‌افراد گروه آزمایش از ۹/۱۷۹ به ۵۸/۲۳۷ افزایش پیدا ‌کرده‌است و شاخص Ѕ(انحراف معیار) از میزان ۹۰/۲۰ به ۴۴/۱۹ کاهش یافته است که نشان می‌دهد میزان رضایت زناشویی در بین زوجین گروه آزمایش در مقایسه با زوجین گروه گواه به طور قابل توجهی افزایش یافته‌است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...