در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده‌ شده است.

 

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:

 

۳-۸-۱- مدل معادلات ساختاری

 

برای بررسی روابط عِلّی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش‌های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روش‌ها نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی‌شمار آن، این واژه به یک سری مدل‌های عمومی اشاره می‌کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی[۸۵]، مدل‌های ساختاری همزمان کلاسیک[۸۶]، تجزیه و تحلیل مسیر[۸۷]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس[۸۸] و سایر روش های آماری است (Hoyle, 1995, 1).

 

مدل معادلات ساختاری[۸۹] یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۹۰] و متغیرهای مکنون[۹۱] می‌باشد (Hoyle, 1995, 1).

 

از طریق این رویکرد می‌توانیم قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌‌های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.

 

۳-۸-۲- ضرورت مدل معادلات ساختاری در تحقیق

 

یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.

 

مدل معادلات ساختاری چگونگی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پنهان در مدل تحقیق بر سایر متغیرهای تحقیق را مشخص می‌کند، و ارتباطات مفروض میان متغیرهای مستقل و وابسته را ارزیابی می‌کند. در این تکنیک نیاز ‌به این وجود دارد که داده ها توزیع نرمال باشند و تعداد نمونه ها حداقل ۱۰۰ باشد. مهمترین مزیت این تکنیک دقت اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل همزمان داده ها (متغیر مستقل و وابسته) می‌باشد و هدف آن تأیید و تثبیت مدل تحقیق می‌باشد که بر اساس اطلاعات به دست آمده به صورت اولیه و مفهومی ترسیم شده است (Robert c. Maccallum, 1996).

 

تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس[۹۲] یا مدل سازی عِلّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده است.

 

‌بنابرین‏ از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می‌بایستی اثر آن ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد.

 

تجزیه و تحلیل

 

یافته های تحقیق

 

۴-۱- مقدمه

 

داده های جمع‌ آوری شده به منظور تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری، می‌باید در قالب آزمون‍های آماری به اطلاعات ارزشمند تبدیل گردند. در واقع تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است، و از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. این فصل در بخش آمار توصیفی و استنباطی تنظیم شده است که در بخش توصیفی به بررسی وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق پرداخته و در بخش آمار استنباطی با بررسی موارد زیر پرداخته شده است:

 

    1. آزمون کایزر میر اولکین و بارتلت برای اطمینان از کفایت نمونه ها برای تحلیل عاملی اکتشافی

 

    1. تحلیل عاملی اکتشافی برای حذف سئوالات دارای بار عاملی و اشتراکات کم (برای آمادگی بیشتر برای تحلیل عاملی تأییدی)

 

    1. بررسی و آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی)

 

  1. تحلیل‌های جانبی:

 

    • آزمون t دونمونه‌ای با نمونه های مستقل برای بررسی تفاوت در دیدگاه های دو گروه زن و مرد

 

  • آزمون آنالیز واریانس بین موردی یا مقایسه میانگین چند جامعه برای بررسی تفاوت در دیدگاه های ‌گروه‌های تحصیلی مختلف در رابطه با متغیر خرید تفننی

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات پرداخته می‌شود.

 

۴-۲-۱- جنسیت

 

جدول ۴-۱- جنسیت پاسخ‌دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانیدرصددرصد تجمعیمرد۱۰۹۴۹٫۵۴۹٫۵زن۱۱۱۵۰٫۵۱۰۰٫۰کل۲۲۰۱۰۰٫۰

همان طوری که در جدول ۴-۱ مشاهده می‌شود ۵/۴۹ درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و ۵/۵۰ درصد زن بوده‌اند.

 

 

 

در نمودار۴-۱ فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.

 

۴-۲-۲- سطح تحصیلات

 

جدول۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ‌دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد تجمعی زیر دیپلم ۲۹ ۱۳٫۲ ۱۳٫۲ دیپلم تا لیسانس ۱۲۳ ۵۵٫۹ ۶۹٫۱ فوق لیسانس ۵۹ ۲۶٫۸ ۹۵٫۹ دکتری ۹ ۴٫۱ ۱۰۰٫۰ کل ۲۲۰ ۱۰۰٫۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۲/۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۹/۵۵ درصد دارای تحصیلات دیپلم تا لیسانس، ۸/۲۶ درصد تحصیلات فوق لیسانس و ۱/۴ درصد دارای تحصیلات دکتری بالاتر بوده‌اند.

 

 

 

 

 

در نمودار۴-۲- فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان ارائه گردیده است.

 

۴-۲- ۳- سن

 

جدول۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانیدرصددرصد تجمعی۲۶ به پایین۸۹۴۰٫۵۴۰٫۵۲۶ تا ۳۰۵۶۲۵٫۵۶۵٫۹۳۱ تا ۳۵۱۶۷٫۳۷۳٫۲۳۶ تا ۴۰۳۴۱۵٫۵۸۸٫۶۴۱ به بالا۲۵۱۱٫۴۱۰۰٫۰جمع۲۲۰۱۰۰٫۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۵/۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان دارای سن کمتر از ۲۶، ۵/۲۵ درصد از پاسخ‌دهندگان دارای سن بین ۲۶ تا ۳۰، ۳/۷ درصد بین ۳۱ تا ۳۵، ۵/۱۵ درصد دارای سن بین ۳۶ تا ۴۰، ۴/۱۱ درصد دارای سن بالاتر از ۴۱ را دارا بوده‌اند.

 

 

 

در نمودار۴-۳ فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان ارائه گردیده است.

 

۴-۲- ۴- وضعیت تأهل

 

جدول۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی درصد درصد تجمعی مجرد ۶۶ ۷۰٫۰ ۳۰٫۰ متأهل ۱۵۴ ۳۰٫۰ ۱۰۰٫۰ جمع ۲۲۰ ۱۰۰٫۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ۰/۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان مجرد و ۰/۳۰ متأهل می‌باشند.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...